Правни акти со кои се регулира внатрешната организација и работата во Јавно Претпријатие за државни патишта.