Врз основа на Законот за јавните патишта, Јавно Претпријатие за државни патишта. носи годишна програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта, со која се спроведуваат целите и задачите од петгодишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта