Лице за пријавување неправилности:

Биљана Цветковиќ

e-mail: biljanal@roads.org.mk

Телефон: 02/3118044 локал 312