Органи на јавното претпријатие се:

 1. Управен одбор – орган на управување во Јавното претпријатие, кој ги има сите овластувања да презема мерки кои се потребни и корисни заради постигнување на целите на Јавното претпријатие;
 • Благојче Стојчески – Претседател на УО
 • Блажена Пејовска – заменик Претседател
 • Емил Николовски – член
 • Александар Петрески – член
 • Зоран Исајловски – член
 1. Надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење – орган кој врши контрола на материјално финансиското работење на Јавното претпријатие;
 • Осман Мислими – Претседател на НО
 • Димитар Кузмановски – заменик Претседател
 • Горан Давидовски – член
 1. Директор – орган кој раководи со работата на Јавното претпријатие.
 • Директор на Јавното претпријатие за државни патишта
  г-дин Ејуп Рустеми – доктор на науки по информатика