Акти кои произлегуваат од Законот за јавни патишта, со кои поблиску се регулираат и разработуваат одделни одредби од Законот за јавни патишта, а во врска со изградбата, одржувањето, заштитата, наплата на патарина, управувањето со јавните патишта, како и основањето на ЈПДП.

 

Правилници

 

Одлуки