Јавното претпријатие за државни патишта работи под фирма:

„Јавно Претпријатие за државни патишта“

Скратен назив на Јавното претпријатие е:

„ЈП за државни патишта“

Седиштето на Јавното претпријатие е во Скопје, на:
ул. „Даме Груев“ бр.14
1000 Скопје
Република Северна Македонија

е-маил: contact@roads.org.mk

тел: 02 3118-044
факс: 02 3220-535 ; 02/3116-385

Основач на Јавното претпријатие е Владата на Република Македонија.
За вршење на работите на планирање, изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на јавните патишта како и за управување со државните патишта Владата на Република Македонија го основа Јавното претпријатие за државни патишта.
Јавното претпријатие има својство на правно лице, во правниот промет настапува самостојно и за преземените обврски одговара со сиот свој имот.
За својата работа одговара пред Владата на Република Северна Македонија.
Јавното претпријатие за државни патишта е надлежно за:

 • Управување со државните патишта;
 • Предлага петгодишна програма за развој и одржување на државнита патишта
 • Постојано следење и контролирање на состојбите на државните патишта;
 • Преземање мерки за рационално користење на средствата наменети за државните патишта;
 • Вршење инвеститорски работи од областа на државните патишта;
 • Наплата на надоместоците за користење на јавните патишта утврдени со овој закон;
 • Задолжувања кај домашни и странски финансиски институции;
 • Организирање на изработка на студии и проекти за изградба, реконструкција,одржување,  заштита и наплата на патарина со право истите да ги отстапува на физички и правни лица во согласност со Закон
 • Давање на вршење на работите за изградба,  реконструкција, рехабилитација,  одржување, заштита, наплата на патарина на државните патишта  на правни лица во согласност со Законот
 • Предлагање за давање на концесија и други видови на јавно –  приватно партнерство;
 • Издава одобренија, одобрувања и дава мислења согласно со Законот за јавните патишта
 • Организирање на активности поврзани со вршење на броење на сообраќај, заштита на државните патишта, катастар на државните патишта и формирање на неопходни бази на податоци
 • Применување и користење на систем за управување со одржувањето на коловозите (PMS) и систем на управување со одржување на мостовите (BMS) и
 • Поддршка за изградба на патишта кои не се државни патишта, врз основа на обврски произлезени од закон.