Јавно Претпријатие за државни патишта, согласно Законот за јавните патишта, издава Одобрувања за: