Во продолжение можете да ја преземете одлуката за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина) објавена во Службен весник на РСМ број 188 од 11.6.2019 година