За извршување на работите од јавен интерес Владата на Република Македонија носи петгодишна програма на предлог на Јавно Претпријатие за државни патишта., со која се определува развојот и одржувањето на државните патишта.

Во продолжение можете да ја преземете петгодишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2013 – 2017 година и програмата за изменување на петгодишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2013  – 2017 година.