Јавно Претпријатие за државни патишта реализира проекти за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на автопатишта, магистрални и регионални патишта. 

Јавно Претпријатие за државни патишта со заем од Светска банка и Европска банка имплементира проекти за рехабилитација и подобрување на локалната патна мрежа во сите општини на територијата на Република Северна Македонија

Детали за проекти

Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Почеток на работите
Почеток на работите - slider
20122031
Тековен
2020
Регионален пат
Рехабилитација, реконструкција и санација
Тековен
2020
Регионален пат
Рехабилитација, реконструкција и санација
Тековен
2020
Регионален пат
Рехабилитација, реконструкција и санација
Тековен
2020
Магистрален пат
Рехабилитација, реконструкција и санација
Завршен
2019
Регионален пат
Рехабилитација, реконструкција и санација
Завршен
2019
Експресен пат
Рехабилитација, реконструкција и санација
Тековен
2019
Регионален пат
Рехабилитација, реконструкција и санација
Планиран
2019
Регионален пат
Рехабилитација, реконструкција и санација