Закони со кои се уредуваат условите и начинот на управувањето, планирањето, изградбата, реконструкцијата, одржувањето, заштитата, финансирањето и надзорот на јавните патишта, како и основањето и управувањето на Јавно Претпријатие за државни патишта.

Закон за јавни патишта со измени и дополнувања