Стратешкиот план за извршување на внатрешна ревизија за периодот од 2021 – 2023 година може да го преземете во pdf формат тука.
Годишниот план за 2021 година за извршување на внатрешна ревизија може да го преземете во pdf формат тука.
 

 

Извршени ревизии и преглед на ревизорски извештаи
 

Ревизорски извештаи од Државниот завод за ревизија:

Ревизорски извештаи од независни ревизорски куќи: