Согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци овластени лица во Јавното Претпријатие за државни патишта се:

  • Овластено лице за заштита на личните податоци

                 Албана Бајрами – email: albanak@roads.org.mk

  • Овластено лице за сигурност на информацискиот систем (администратор во информацискиот систем)

                 Бранко Цветановски – email: c.branko@roads.org.mk