Во продолжение можете да го преземете Статутот на Јавното претпријатие, бр.02-211/4 од 11.01.2013 година.