Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавни претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ број 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18), Јавното претпријатие за државни патишта доставува годишен Извештај за своето работење за претходната година до Владата на Република Македонија.