Директор г. Ејуп Рустеми

Лични информации

Име / ПрезимеЕјуп Рустеми
Дата на раѓање24.09.1968

Образование и обуки

Титула/НазивДоктор по информатички науки, септември 2015

Образовна институција

Тема:

Универзитет во Тирана, Факултет по природни науки, насока: Информатика

„Интелигентните системи на бизнисот и нивната имплементација“

Титула/НазивМагистар по Информатика, мaj, 2009
Образовна институција
Тема
Универзитет во Тирана, Факултет по природни науки, насока: Информатика„Изградба и имплементација на апликациите на гласот со технологијата Voice XML“
Титула/НазивДипломиран инженер по електротехника, јули, 1995
Образовна институцијаПолитехнички Универзитет, Тирана Електроинженерски Факултет
Насока – Електроника
Титула/НазивСредно образование, јуни, 1987
Образовна институцијаГимназија „Кирил Пејчиновиќ“, Тетово

Професионално искуство

ДСУ  Ѓоце Стејчески, Тетово               1996/2002
Професор по Математика и Информатика

Собрание на Р. Македонија                  2002 – 2006
Пратеник,
Претседател на комитетот за односи меѓу заедниците,
Член на комисија за транспорт, врски и екологија

АД  ГА МА, Скопје                                 2006 – 2007
Извршен Директор

Државен Универзитет во Тетово          2007 – 2008
Природно Математички Факултет
Насока: Информатика
Асистент по Технологија на информациите

АД Македонска Пошта                           2008 – 2011
Генерален директор

Агенција за стоковни резерви на РМ     2011 – 2013
Директор

Агенција за управување со одземен имот на РМ
Март – јуни    2013
Директор

Државен Универзитет во Тетово              2013 – 2014
Природно Математички Факултет
Насока: Информатика
Асистент по Технологија на информациите

Собрание на Р. Македонија                       2014 – 2016
Пратеник
Претседател на комитетот за односи меѓу заедниците,
Член на комисија за транспорт, врски и екологија
Член на комисија за образование, наука и спорт

Универзитет  во Тетово                              2017 -2018 
Природно Математички Факултет
Насока Информатика
Доц.Др.сц. по предмет: Методи за бизнис интелегенција

AД Пошта на Северна Македонија          2018 – 2020

Генерален Директор