Јавно претпријатие за државни патишта

  Е-ПОШТА

  contact@roads.org.mk

  ФАКС

  02 3220-535

  АДРЕСА

  Даме Груев бр.14, 1000 Скопје,
  Република Северна Македонија

  РАБОТНО ВРЕМЕ

  од 07.30/08.30 до 15.30/16.30 часот

   

  Лице за односи со јавноста

  1. Жаклина Величковска – Советник за односи со јавноста

       Е-маил: z.velickovska@roads.org.mk

   

  Лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост:

  1. Цветанка Ристоманова – Советник-преведувач

      Е-маил: cristomanova@roads.org.mk

  2. Александра Ѓошева – Советник за административна припрема на проекти

      Е-маил: aleksandra.goseva@roads.org.mk

  3. Драгица Гашпарова – Советник за издавање на одобренија и одобрувања

      Е-маил: dragicag@roads.org.mk

  4. Дивна Живковиќ – Референт ликвидатор за контрола на приходи

      Е-маил: divna.zivkovic@roads.org.mk

  5. Механизам за жалби и поплаки по проекти финансирани од меѓународни финансиски институции

      Е-маил: gragjani@roads.org.mk

   

  Заштита на укажувачи

  Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно  пријавување во Јавното претпријатие за државни патишта е назначена:

  Оливера Вранеш – Раководител на Одделение за организирање и поддршка на работата на директорот,
  Јавно претпријатие за државни патишта
  ул.Даме Груев бр.14, Скопје
  е-пошта: ukazuvaci@roads.org.mk
  телефон за контакт: 02/3228-454