Јавно претпријатие за државни патишта

Е-ПОШТА

contact@roads.org.mk

ФАКС

02 3220-535

АДРЕСА

Даме Груев бр.14, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија

РАБОТНО ВРЕМЕ

од 07.30/08.30 до 15.30/16.30 часот

 

Лице за односи со јавноста

1. Жаклина Величковска – Советник за односи со јавноста

     Е-маил: z.velickovska@roads.org.mk

 

Лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост:

1. Цветанка Ристоманова – Советник-преведувач

    Е-маил: cristomanova@roads.org.mk

2. Александра Ѓошева – Советник за административна припрема на проекти

    Е-маил: aleksandra.goseva@roads.org.mk

3. Драгица Гашпарова – Советник за издавање на одобренија и одобрувања

    Е-маил: dragicag@roads.org.mk

4. Дивна Живковиќ – Референт ликвидатор за контрола на приходи

    Е-маил: divna.zivkovic@roads.org.mk

5. Механизам за жалби и поплаки по проекти финансирани од меѓународни финансиски институции

    Е-маил: gragjani@roads.org.mk

 

Заштита на укажувачи

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно  пријавување во Јавното претпријатие за државни патишта е назначена:

Оливера Вранеш – Раководител на Одделение за организирање и поддршка на работата на директорот,
Јавно претпријатие за државни патишта
ул.Даме Груев бр.14, Скопје
е-пошта: ukazuvaci@roads.org.mk
телефон за контакт: 02/3228-454