Објава на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти според ЕБОР процедури за проектот за изградба на автопат А2, делница Букојчани – Кичево

Објавата на документите ќе трае 120 дена од денот на објавувањето. Вашите коментари или сугестии за подобрување на одредени аспекти за проектот може да ги доставите до контакт адресите наведени во документите во предвидениот рок. Печатена верзија од документите е достапна на увид на пријавницата на ЈП за државни патишта на следната адреса: Ул. „Даме Груев“ бр. 14, 1000 Скопје. Увидот може да се врши секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот.

  1. Анекс 3.1-Решение за ОВЖС-МК
  2. Анекс 3.2-Релевантно законодавство и политики-МК
  3. Анекс 4.1-Алтернативи-МК
  4. Анекс 8.1-Модел на дисперзија на воздух-МК
  5. Анекс 11.1-Водоснабдување Студенчица-мк
  6. Анекс 11.2-Квалитет на површинска вода-МК
  7. Анекс 12.1-Геолошки податоци-МК
  8. Анекс 14.1-Елаборат за заштита од бучава-МК
  9. Анекс 15.1-Сезонски мониторинг на биодиверзитет-МК
  10. Анекс 15.2-Оцена на рибен фонд-МК