Skip to content

Објава на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти според ЕБОР процедури за проектот за изградба на Автопат А4, Скопје – Блаце, Подделница 2, км 2+000 до км 12+250

Објавата на документите ќе трае 120 дена од денот на објавувањето. Вашите коментари или сугестии за подобрување на одредени аспекти за проектот може да ги доставите до контакт адресите наведени во документите во предвидениот рок. Печатена верзија од документите е достапна на увид на пријавницата на ЈП за државни патишта на следната адреса: Ул. „Даме Груев“ бр. 14, 1000 Скопје. Увидот може да се врши секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот.

 1. Прилог 1 Одлука за одобрување на Елаборат_Подделница 1
 2. Прилог 2 Мислење од институции
 3. Прилог 3 Одлука за спроведување на ОВЖС
 4. Прилог 4 Правна рамка
 5. Прилог 5 Писмо за прифаќање на алтернативи
 6. Прилог 6 Параметри и методи за анализа на површински води
 7. Прилог 7 Оцена на еколошкиот статус согласно РДВ
 8. Прилог 8 Оцена на алтернативите
 9. Прилог 9 Список на растителни видови
 10. Прилог 10 Список на видови пеперутки
 11. Прилог 11 Извештај за климатска отпорност

Сподели: