Skip to content

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена при подготовка на План за инфраструктура и основен проект за државен пат A3, делница Битола – граничен премин Меџитлија

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Сл.весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 39/16, 99/18), Јавното претпријатие за државни патишта, на ден 18.12.2020 година, донесе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена при подготовка на План за инфраструктура и основен проект за државен пат A3, делница Битола – граничен премин Меџитлија (вкупна должина ~22 km). Целосната Одлука и формуларите може да ги најдете подолу.
Против оваа одлука јавноста има право на жалба до Министерство за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавување на одлуката на веб страната на ЈП за државни патишта (сметано од 03.03.2021 година).

SEA Формулар

SEA Одлука

Сподели: