Skip to content

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена при подготовка на Проекти за инфраструктура за изградба на автопат А4, делница ГП „Блаце“– Скопје (клучка „Стенковец“), Општина Чучер Сандево

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Сл.весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 39/16, 99/18), Јавното претпријатие за државни патишта, на ден 30.12.2020 година, донесе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена при подготовка на Проектите за инфраструктура за изградба на автопат А4, делница ГП „Блаце“– Скопје (клучка „Стенковец“), Општина Чучер – Сандево (вкупна должина ~12.5 km). Целосната Одлука и формуларите може да ги најдете подолу.
Против оваа одлука јавноста има право на жалба до Министерство за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавување на одлуката на веб страната на ЈП за државни патишта (сметано од 14.01.2021 година)

Сподели: