Рехабилитација на државни патишта со заем од ЕБОР фаза 2 (ллота)

Рехабилитација на државни патишта со заем од ЕБОР фаза 2 (7лота)

  • ЛOT 1 Делница „Кривогаштани – Крушево“ од државен пат Р1306

План за управување со животната средина и социјални апсекти (ПУЖССА)

  • ЛОТ 2 Делница „Блаце – Скопје“ од државен пат А4

План за управување со животната средина и социјални апсекти (ПУЖССА)

  • ЛОТ 3 Делница„Подмоље – Струга – Ќафасан“ на државниот пат А2

План за управување со животната средина и социјални апсекти (ПУЖСС​А)

  • ЛОТ 4 Делница „Битола – Меџитлија“ од државен пат А3

План за управување со животната средина и социјални апсекти (ПУЖСС​А)

  • ЛОТ 5 Делница „Село Лопатица – Спој Р1305 со Р1306“ од државен пат Р1305

План за управување со животната средина и социјални апсекти (ПУЖСС​А)

  • ЛОТ 6 Делница „Крушево – Спој Р1305“ од државен пат Р1306

План за управување со животната средина и социјални апсекти (ПУЖСС​А)

  • ЛОТ 7 Делница „Спој Р1306 – Кичево“ од државен пат Р1305

План за управување со животната средина и социјални апсекти (ПУЖСС​А)