Në bazë të nenit 11 pika 7 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike (“Gazeta Zyrtare e Republikës se Maqedonisë” nr. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18),  Ndërmarrja Publike për rrugë Shtetërore dorëzon Raport vjetor për punën e saj për vitin paraprak deri tek Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.