Veprim për mënyrën e shfrytëzimit të të drejtës për çlirim nga pagimi i kompensimit për shfrytëzim të autostradave në Republikën e Maqedonisë për personat të cilët sipas nenit 66, paragraf (2) dhe (3) nga Ligji për rrugë publike janë  të liruar nga detyrimit për pagesë.

Për ta shfrytëzuar të drejtën, personat duhet të posedojnë kartela anëtarësimi, të lëshuar nga ana e shoqërive – këshillave në të cilat anëtarësojnë, dhe së bashku me dokumentacionin për sëmundjen si është përmendur në Ligjin, dhe me kopje të dokumentit për regjistrim të automjetit i cili përdoren nëpërmjet shoqërive – këshillave të tyre, kërkesat dorëzohen në Ndërmarrjen Publike për Rrugë Shtetërore. Dokumentacioni shqyrtohet dhe pastaj, në rast se të gjitha dokumentet janë në rregull, nga ana jonë kartela anëtarësimi firmoset dhe verifikohet, me që konfirmohet e drejta e tyre për çlirim nga detyrimi për pagim të taksës rrugore dhe me një letër njoftohen shoqëritë – këshillat. Kur personi me automjetin kalon në pikat pagësore, tregon kartelën anëtarësimi në të cilën po ashtu janë shënuar edhe targat e automjetit I cili është çliruar nga detyrimit për pagim.

 

Personi për kontakt: Zoran Velkov
                              tel.: 02 3228 454; 02 3118 044, lokali 13

Personi për kontakt: Ljupco Dimovski
                              tel.: 02 3228 454; 02 3118 044, lokali 242

e-mail:patarina_osloboduvanje@roads.org.mk