Aktet të cilat rrjedhin prej Ligjit për rrugë publike, me të cilat më saktësisht rregullohen dhe përpunohen dispozita të përcaktuara nga Ligji për rrugë publike në lidhje me ndërtimin, mirëmbajtjen, pagesës së taksës rrugore, menaxhimit me rrugët publike, si dhe në lidhje me themelimin të Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore.

 

Rregulloret

 

Vendim