Në vijim mund të shkarkoni vendimin për masën dhe mënyrën e arkëtimit të tarifës së përdorimit të rrugës (taksës) të publikuar në Fletoren Zyrtare të RSM me numër 188, datë 11.6.2019.