Ligjet me të cilat rregullohet mënyra e menaxhimit, planifikimit, ndërtimit, rikonstruksionit, mirëmbajtjes, mbrojtjes, financimit dhe mbikëqyrjes së rrugëve publike, si dhe themelimi dhe menaxhimi i Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore.

Ligji për rrugët publike me ndryshime dhe plotësime