Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore është kompetente për:

 1. Menaxhim të rrugët shtetërore;
 2. Propozim të programe pesëvjetorë për zhvillim dhe mirëmbajtje të rrugëve shtetërore;
 3. Ndjekje dhe kontroll të vazhdueshme të gjendjes së rrugëve shtetërore;
 4. Marrja të masa për shfrytëzim racional të mjeteve për rrugët shtetërore;
 5. Zbatim të punimeve për investime në rrugët shtetërore;
 6. Arkëtim të kompensimit për shfrytëzim të rrugëve shtetërore, si është rregulluar me këtë ligj;
 7. Merr borxhe prej institucioneve të brendshme dhe të huaja;
 8. Organizim i përpunimi të studimeve dhe projekteve për ndërtim, rikonstruksion, mirëmbajtje, mbrojtje dhe arkëtim të taksës rrugore me të drejtën tua transferojë oblgimet personave të tjera fizikë dhe juridikë në pajtim me Ligjin
 9. Autorizim i personave të tjera juridikë për ndërtim, rikonstruksion, rehabilitim, mirëmbajtje, mbrojtje, arkëtim të taksës rrugore për rrugët shtetërore, në pajtim me ligjin
 10. Propozime për leshje me koncesion dhe lloje të tjera bashkëpjesëmarrjeje publike – private;
 11. Lëshim të miratimeve, aprovimeve dhe opinioneve në përputhje me Ligjin për rrugë publike;
 12. Organizim të aktiviteteve në lidhje me matje të ndryshme në qarkullimin, mbrojtje të rrugëve shtetërore, kadastër të rrugëve shtetërore dhe ndërtim i bazave të të dhënave sipas nevojës;
 13. Zbatim dhe përdorim të sistemit për menaxhim të mirëmbajtjes së vijave rrugore (PMS) dhe të sistemit për menaxhim të mirëmbajtjes së urave (BMS); dhe
 14. Mbështetje të ndërtimit të rrugëve të cilat nuk janë publike, në bazë të obligacioneve sipas ligjit.