Planin strategjik për ekzekutimin e auditimit të brendshëm për periudhën 2021-2023 mund ta shkarkoni në format pdf këtu.
Këtu mund ta shkarkoni planin vjetor të auditimit të brendshëm 2021 në formatin pdf.
 
Revizionet  e kryera dhe raportet të revizorëve

 

Raportet e revizionit nga ESHR

Raportet e revizionit nga shtëpitë e pavarura për revizion