Aktet ligjore me të cilat rregullohet organizimi i brendshëm dhe puna e Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore.