Në bazë të Ligjit për rrugë publike, Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore sjell program vjetor për ndërtim, rikonstruksion, riparim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve shtetërore, me të cilin zbatohen qëllimet dhe detyrat prej programit pesëvjeçar  për  ndërtim, rikonstruksion, riparim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve shtetërore