Në pajtim me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të dhënave personale persona të autorizuar në Ndërmarrjen Publike për Rrugë Shtetërore janë:

  • Person i autroizuar për mbrojtjen e të dhënave personale

Albana Balrami – email: albanak@roads.org.mk

 

  • Person i autorizuar për sigurinë e sistemit të informacionit (administrator në sistemin e informacionit)

Branko Cvetanovski – email: c.branko@roads.org.mk