Ndërmarrja Publike për Rrugët Shtetërore

  E-MAIL

  contact@roads.org.mk

  TELEFON

  02 3118-044

  FAKS

  02 3220-535

  ADRESA

  Dame Gruev nr.14, 1000 Shkup,
  Republika e Maqedonisë së Veriut

  ORË PUNE

  07.30/08.30 - 15.30/16.30

   

  Personi i marrëdhënieve me publikun

  1. Jaklina Velichkovska – Këshilltare për marrëdhënie me publikun

       E – mailiz.velickovska@roads.org.mk

   

  Personat për komunikim me qytetarët që kanë lloj dhe shkallë të caktuar të handikapit:

  1. Cvetanka Ristomanova – Këshilltar – përkthyes

      E – mailicristomanova@roads.org.mk

  2. Aleksandra Gjosheva – Këshilltar për përgatitje administrative të projekteve

      E – mailialeksandra.goseva@roads.org.mk

  3. Dragica Gashparova – Këshilltar për dhënie të lejeve dhe certifikatave

      E – mailidragicag@roads.org.mk

  4. Divna Zhivkoviq – Referent likuidues për kontroll të të ardhurave

      E – mailidivna.zivkovic@roads.org.mk

   

  Mbrojtja e sinjalizuesve

  Në bazë të nenit 2 paragrafi (1) dhe nenit 3 të Rregullores për raportim të brendshëm të mbrojtur në institucionet e sektorit publik, personi i autorizuar për pranimin e aplikacioneve të dorëzuara me qëllim të raportimit të brendshëm të mbrojtur në Ndërmarrjen Publike Shtetërore caktohet në vijim. Rrugët:

  Olivera Vranesh – Përgjegjëse e Departamentit për organizimin dhe mbështetjen e punës së drejtorit,