Ndërmarrja Publike për Rrugët Shtetërore

E-MAIL

contact@roads.org.mk

TELEFON

02 3118-044

FAKS

02 3220-535

ADRESA

Dame Gruev nr.14, 1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë së Veriut

ORË PUNE

07.30/08.30 - 15.30/16.30

 

Personi i marrëdhënieve me publikun

1. Jaklina Velichkovska – Këshilltare për marrëdhënie me publikun

     E – mailiz.velickovska@roads.org.mk

 

Personat për komunikim me qytetarët që kanë lloj dhe shkallë të caktuar të handikapit:

1. Cvetanka Ristomanova – Këshilltar – përkthyes

    E – mailicristomanova@roads.org.mk

2. Aleksandra Gjosheva – Këshilltar për përgatitje administrative të projekteve

    E – mailialeksandra.goseva@roads.org.mk

3. Dragica Gashparova – Këshilltar për dhënie të lejeve dhe certifikatave

    E – mailidragicag@roads.org.mk

4. Divna Zhivkoviq – Referent likuidues për kontroll të të ardhurave

    E – mailidivna.zivkovic@roads.org.mk

 

Mbrojtja e sinjalizuesve

Në bazë të nenit 2 paragrafi (1) dhe nenit 3 të Rregullores për raportim të brendshëm të mbrojtur në institucionet e sektorit publik, personi i autorizuar për pranimin e aplikacioneve të dorëzuara me qëllim të raportimit të brendshëm të mbrojtur në Ndërmarrjen Publike Shtetërore caktohet në vijim. Rrugët:

Olivera Vranesh – Përgjegjëse e Departamentit për organizimin dhe mbështetjen e punës së drejtorit,