Skip to content

Publikim i Adendumit (shtojcës) të Studimit për VNMS për projektin për ndërtimin e Autostradës A2, segmenti Bukojçan – Kërçovë

Studimi për vlerësimin e ndikimeve ndaj mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale (VNMS) për Projektin për ndërtimin e autostradës A2, segmenti Bukojçan -Kërçovë, si dhe dokumentet tjera sipas kërkesave të BERZH, ishin të publikuara më 11 dhjetor të vitit 2020.

Pas zbatimit të konsultimeve dhe debatit publik në janar dhe në korrik të viti 2021, në lidhje me publikimin e VNMS-së, ishte rekomanduar një pjesë e trasës në fshatin Strogomishtë e poshtme të ndryshohet me qëllim që të shmanget fshati, shtëpitë dhe varezat lokale.
Adendumi (shtojca) i VNMS për nevojat e Projektit ishte përgaditur me qëllim për t’u vlerësuar implikimet potenciale të trasës së reviduar (realignment), prej lokacionit km2+000 deri në 6+000.

Në vazhdim janë dhënë dokumentet nga Adendumi (shtojcë):

Pjesë: