Во продолжение можете да го превземете Законот за јавните патишта со сите измени и дополнувања објавени во Службен весник на РМ.