• Правилник за технички елементи за изградба и реконструкција на јавните патишта и на објекти на патот,со измени и дополнувања на правилникот