Skip to content

A1 делница, врска со 1103 (Возарци)-Раец-Фариш

A1 делница, врска со 1103 (Возарци)-Раец-Фариш

Должина: 9.10
Ширина: 6,5 м
Вредност: 96.24 милиони

Статус: поставен е завршен слој 9,1 км; завршен прв слој 2,9 км; завршена санација на 7 мостови; изработени банкини; завршено е со хоризонтално обележување на патот; завршено е со монтажа на еластична ограда и поставување на знаци; следува асфалтирање на риголи.

Сподели: