Skip to content

Рехабилитација на државен пат Р2240 делница, врска со државен пат Р1201–Вевчани – Октиси–врска со А2

Должина: 7,90 км
Ширина: од 3,5 до 6 м.
Вредност: 41,47 милиони денари

Активности: патот е асфалтиран и поставени се банкини; преостанува изведба на приклучоци и поставување на сообраќајна сигнализација и опрема

Сподели: