Skip to content

Студија за ОВЖС за изградба на експресен пат А1, од мост на река Раец- денивелиран патен јазол Дреново до Градско (спој со автопат А1).

Сподели: