Në vazhdim mund ta shkarkoni Ligjin për rrugët publike me të gjitha ndryshimet dhe plotësimet të publikuara në Gazetën zyrtare të RM-së.