• Rregullore për elementet teknike për ndërtim dhe rikonstruksion të rrugëve publike dhe të objekteve në rrugë, me ndryshime dhe plotësime të rregullores