Во продолжение можете да го преземете планот за јавни набавки и неговите измени и дополнувања за 2013 година на Јавното претпријатие за државни патишта.