Skip to content

Завршени се градежно санациони работи на мост бр.4 на Р2344 (Чашка – Лисиче)

Статус:

Тековен

Категорија на пат:

Регионален пат

Тип на проект:

Рехабилитација, реконструкција и санација

Начин на финансирање:

Сопствени средства

Локација:

Мост бр.4 на Р2344 (Чашка-Лисиче)

Почеток на работите:

Март 2020

Планиран датум за завршување:

Јули 2020

Вредност на договорот:

8,000,000 МКД

Должина:

9,8 m

Ширина:

6 m

Изведувач:

Синтек Скопје

Надзор:

Детали за проектот

Мостот изграден над река Тополка претставува армиранобетонска кострукција на еден распон со должина од 9,8m. Со реконструкцијата на мостот ширината на асфалтниот коловоз изнесува 6м.
Изведувач: Синтек Скопје