Завршена рехабилитацијата на државниот пат Р1107 делница Мушов Гроб–Мрежичко

Должина: 7,15 км
Ширина: 6 м
Вредност: 67,20 милиони денари