Рехабилитација на државен пат Р2243 делница, Струга (врска со Р1201)-Драслајца–Биџево–Долно Татеши–Мислодежда

Рехабилитација на државен пат Р2243 делница, Струга (врска со Р1201)-Драслајца–Биџево–Долно Татеши–Мислодежда

Должина: 7 км
Ширина: од 4м до 6м
Вредност: 37,10 милиони денари

Активности: Дрслајца делница 1 целосно профилирана, Драслајца делница 2 целосно асфалтирана Долно Татеши целосно профилирана, Мислодежда -искрпено