Skip to content

Рехабилитација на државен пат Р2241 делница, врска со државен пат Р1201-Лабуништа-Боровец-Јабланица

Рехабилитација на државен пат Р2241 делница, врска со државен пат Р1201-Лабуништа-Боровец-Јабланица
Должина: 11,80 км.
Ширина: променлива од 4 м до 6 м.
Вредност: 45,07 милиони денари.
Активности: Набавка, транспорт и изработка на завршен асфалт бетонски слој АБ16 дср=5см; изработка на банкини со механичка стабилизација од тампонски материјал Дср 5 и Дср 10 см; обележување на асфалтна површина со патарска рефлектирачка боја и др.

Сподели: