Skip to content

Поправка и рехабилитација на државен пат Р2134 делница, Сопиште – Долно Соње

Поправка и рехабилитација на државен пат Р2134 делница, Сопиште – Долно Соње

Должина: 3,7 км
Ширина: променлива од 5,5м, со проширувања во кривини до 9м.
Вредност: 13,65 милиони денари.

Активности: стругање на постоечки асфалт и асфалтирање на изгребена површина;
расчистување на трасата и машинско кресање и чистење на постојни банкини; предвидена е банкина во ширина од 1м од двете страни на патот; предвиден е завршен слој на асфалт АБ11 со дебелина од Дср=5см.

Сподели: