Skip to content

Поправка и рехабилитација на државен пат А1 делница, Смоквица – Удово и Р1401 делница, врска со државен пат Р1105- Брајковци-Балинци-Марвинци-врска со државен пат А1

Поправка и рехабилитација на државен пат А1 делница, Смоквица – Удово и Р1401 делница, врска со државен пат Р1105- Брајковци-Балинци-Марвинци-врска со државен пат А1

Должина: 6.10 km.
Ширина: од 6м до 8м
Вредност: 46.30 милиони денари

Активности: асфалтирање на завршен слој асфалт АБ16с со дебелина од d=5cm врз претходно истругана, обеспрашена и испрскана со емулзија подлога; изработка на банкини.

Сподели: