Skip to content

Државен пат Р1101 делница, Прилеп-Тополчани–Битола, поправка и рехабилитација

Државен пат Р1101 делница, Прилеп-Тополчани–Битола, поправка и рехабилитација

Должина 15 км, од кои 5 км е асфалтирање на коцка.
Ширина 6 м, со проширувања во кривини до 8м.
Поставување на банкина во ширина од 0,5м од двете страни на патот.
Вредност 59.20 милиони денари.

Сподели: