Skip to content

И З В Е С Т У В А Њ Е

Јавното претпријатие за државни патишта ги информира и им укажува на сите наши соработници дека со цел превенција, заштита и елиминирање на секоја можност за ширење  од Covid-19, доставата на писмена и на секаков вид на друга документација може да ја вршат и во електронска форма на следнава меил адреса: arhiva@roads.org.mk

Сподели: